Начало

Цели на обучението в магистратура Ентомология

  • Обучението в магистратура Ентомология е насочено към изучаване на фундаментални и научно-приложни знания за най-многобройната и разнообразна група животни - насекомите.
  • Учебната програма включва основните съвременни дисциплини в ентомологията: морфология, анатомия, физиология, размножаване и развитие, еволюция, филогения и систематика на насекомите.
  • Освен класическите дисциплини се изучават приложните аспекти на ентомологията в селското и горско стопанство, медицината и биологичния контрол на вредители.
  • Специално внимание се обръща на българската насекомна фауна, нейния състав, особености и консервационна значимост.
  • Усвояват се специализирани техники и методи за работа с насекоми.
  • Разработването на дипломна работа развива способностите за подготовката, осъществяването и представянето на научно-изследователска работа, подготвя магистрите за бъдещите им дейности в областта на ентомологията.

Реализация на магистрите

  • в университети, научно-изследователски институти, природонаучни музеи
  • в държавни институции и неправителствени организации ангажирани с опазването на биоразнообразието, управлението на природни паркове, резервати
  • в горското и селско стопанство
  • във фирми за дезинсекция и звена по опазване на човешкото здраве