Научно-изследователска работа

Съществена част от обучението в магистратура Ентомология е провеждането на научно-изследователска работа, която завършва със защита на дипломна работа. Изборът на тема е съобразен с интересите на студентите и възможностите на катедрата по Зоология и антропология. Конкретната тема и научният ръководител се приемат след представяне и обсъждане на катедрен съвет. При необходимост, научен ръководител или консултант могат да бъдат специалисти от други научно-изследователски институции.

 

Примерни научни области за избор на дипломни работи по Ентомология:

  • Таксономия и фаунистика
  • Физиология на насекомите
  • Екология на насекомите
  • Консервационно значими насекоми
  • Биологичен контрол, паразити по насекомите
  • Медицинска ентомология
  • Растителна защита