Преподаватели

Обучението в магистратура Ентомология се осъществява от 19 преподаватели, от които 10 хабилитирани и 8 главни асистенти. Основната част от преподавателите (10) са от катедра Зоология и антропология на Биологическия факултет при Софийски Университет "Св. Климент Охридски", други 5 са от катедрите Биохимия, Цитология, Хистология и ембриология, Обща и промишлена микробиология, Физиология на животните и човека и Лаборатория по Вирусология. В обучението на магистрите участват и преподаватели от БАН (ИБЕИ) и Медицински Университет - София.

Преподавателски екип:

 • проф. д-р Мария Шишиньова
 • проф. дбн Бойко Георгиев
 • проф. д-р Снежана Грозева
 • доц. д-р Елена Ташева
 • доц. д-р Албена Гьонова
 • доц. д-р Ивелин Панчев
 • доц. д-р Стоян Шишков
 • доц. д-р Петя Христова
 • доц. д-р Екатерина Кожухарова
 • гл. ас. д-р Ганина Начева
 • гл. ас. д-р Румяна Костова
 • гл. ас. д-р Денис Градинаров
 • гл. ас. д-р Павел Николов
 • гл. ас. д-р Илиян Илиев
 • гл. ас. д-р Елена Тодорова
 • гл. ас. Виктория Нечева