Прием

Условия за прием за обучение в магистратура Ентомология:

  • За магистърската програма по Ентомология могат да кандидатстват дипломирани бакалаври от професионални направления Биологични науки (специалности като Биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Молекулярна биология); Биотехнологии; Педагогика на обучението по: Биология и химия, География и биология, Биология и английски; Медицина; Ветеринарна медицина; Растителна защита; Горско стопанство; Обществено здраве. Студентите трябва да са положили изпити в съответната степен на обучение по Зоология на безгръбначните животни или други сродни биологични дисциплини.
  • Приемът се извършва въз основа на балообразуваща оценка, формирана от сумирането на оценките от изпита по Зоология на безгръбначните животни или друга сродна биологична дисциплина, държавния изпит по специалността и приемен изпит по Ентомология.