Учебна програма

Обучението в магистратура Ентомология е трисеместриално. Учебната програма включва лекции, упражнения, семинарни занятия, теренна практика и разработване на дипломна работа с общ минимален брой от 958 часа. Задължителните аудиторни дисциплини са 11, а избираемите са най-малко 2 от общо предлаганите 5. Последният семестър е изцяло насочен към подготовка и изработване на дипломна работа.

Задължителни аудиторни дисциплини

 • Сравнителна морфология, анатомия и систематика на насекомите
 • Размножаване и развитие на насекомите
 • Таксономия и фаунистика
 • Природна огнищност на трансмисивни инфекции и паразитни болести
 • Еволюция и филогения на насекомите
 • Физиология и биохимия на насекомите
 • Медицинска ентомология с акарология
 • Селскостопанска и горска ентомология
 • Биологичен контрол на вредни насекоми
 • Голям практикум
 • Преддипломен практикум

Избираеми аудиторни дисциплини

 • Методи в ентомологичните изследвания
 • Екология на почвените безгръбначни животни
 • Клетъчни патогени
 • Поведение на насекомите
 • Биология на опрашването